Opći uvjeti

Opći uvjeti / End-user license agreement

1) DODJELA LICENCE: Ovaj EULA dodjeljuje licencu (“Licenca”) koja Vam dopušta upotrebu programskog rješenja „ fLight“ (u daljnjem tekstu : „Software“), ukoliko je Software instaliran samo na jedno računalo u bilo koje vrijeme. Ova Licenca je neisključiva i neprenosiva. Ova Licenca ne omogućuje nikakva prava na dobivanje budućih aktualiziranja, nadogradnje ili dopune Software-a. Međutim, ako se aktualiziranja, nadogradnje ili dopune Software-a dobiju, upotreba takvih aktualiziranja ili nadogradnji regulirana je ovim EULA i njegovim dopunama i izmjenama koji mogu biti dodani i koji mogu biti predmet dodatnih plaćanja i uvjeta.

2) AUTORSKO PRAVO: Autorsko pravo i druga intelektualna, industrijska i/ilivlasnička prava za ovaj Software i za bilo koju kopiju koju napravite, vlasništvo su društva Fornax d.o.o., Švearova 1, Zagreb, OIB:24169328289, i/ili njegovih dobavljača. Društvo Fornax d.o.o. Vam dopušta korištenje Software-isključivo u skladu s uvjetima ovog EULA. Društvo Fornax d.o.o. zadržava sva prava koja nisu posebno dodijeljena prema ovom EULA. Možete napraviti jednu kopiju Software-a isključivo u svrhu sigurnosne kopije ili arhive. Ovaj EULA Vam dodijeljuje pravo korištenja Software-a i ne stječete pravo na vlasništvo Software-a.

3) DRUGA OGRANIČENJA: Iznajmljivanje, posudba, javno predstavljanje, izvođenjeili emitiranje ili bilo koji drugi oblik distribucije Softwarea je zabranjen. Ukoliko nije dopušteno posebnim propisom, nećete ni Vi, a nećete dopustiti nijednoj drugoj osobi da mijenja Software niti bilo koji njegov dio, da ga analizira sredstvima obrnutog inženjerstva, da ga dekompilira ili rastavlja ili da stvara proizvode izvedene iz Software-a.

4) TAJNOST: Upoznati ste i slažete se s tim da je društvo Fornax d.o.o. razvijalo Software u koji je uloženo dosta vremena i troškova, da je povjerljiv i da predstavlja poslovnu tajnu društva Fornax d.o.o. Slažete se da ćete Software održavati u strogoj tajnosti i da ga nećete odavati ili dopuštati pristup drugima osobama.

5) LICENCA SOFTWAREA TREĆIH OSOBA: Proizvodi društva Fornax d.o.o. mogu koristiti Software trećih osoba. Bez obzira na klauzule 2., 3. i 4., korištenje materijala trećih osoba uključenih u Software-u može biti podložno drugačijim propisima i uvjetima. Ovim se slažete s odredbama i uvjetima za Software takvih trećih osoba.

6) ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA: Društvo Fornax d.o.o. poštuje Vašu privatnost. Ova Izjava o privatnosti odnosi se na Software, na slanje i primanje podataka od Software-a prema cloud bazi podataka, u vlasništvu društva Fornax d.o.o., koje je nužno radi same funkcionalnosti Software-a, uslijed kojeg je moguće prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su ime i prezime, e-mail adresa, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj, oib i dr. Društvo Fornax d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke samo kako bi održalo funkcionalnost Software-a i omogućilo usluge koje korisnici traže, te prema istim korisnicima i njhovim podacima ima obvezu povjerljivosti. Društvo Fornax d.o.o. ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje popis korisnika svoga Software-a trećim stranama. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjeno je korištenje Vaših osobnih podataka. Društvo Fornax d.o.o. štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, korištenja ili odavanja.

7) OGRANIČENJA GARANCIJE: a) Društvo Fornax d.o.o. može garantirati da Software radi bez grešaka, ako je isti instaliran i koristi se sukladno uputama proizvođača, te su ispunjenje sve pretpostavke za njegovu operabilnost, kao što su povezanost na internet koja je nužna za funkcioniranje samog Software-a.
Pogotovo trebate biti svjesni činjenice da je povezanost uređaja na kojem je instaliran Software nužna i za ispunjenje svih zakonskih propisanih fiskalnih zahtjeva, te u slučaju da povezanost na internet ne postoji, društvo Fornax d.o.o. ne snosi odgovornost za moguće sankcije od nadležnih tijela.

b) Društvo Fornax d.o.o. ne daje garanciju ili podršku korisniku ako se utvrdi ilegalno korištenje Software-a.

8) OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI: a) Društvo Fornax d.o.o. neće biti odgovorno Vama ili nekoj trećoj osobi zbog bilo kakvog direktnog, indirektnog ili slučajnog, gubitka odnosno brisanja Softwarea, kao niti zbog tehničkog kvara na računalu na kojem je instaliran Software, niti zbog greške ili problema koji se pojavljuje zbog krivog korištenja ili nesposobnosti korištenja Software-a. Korisnik je dužan sam brinuti se o bazi podataka i vršiti backup iste, za gubitak podataka iz bilo kojeg razloga, društvo Fornax d.o.o. ne odgovara.

b) Društvo Fornax d.o.o. neće biti odgovorno za nikakvu zloporabu od strane svojih zaposlenika.

c) Korisnik je dužan koristiti Software sukladno pozitivnim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske. Društvo Fornax d.o.o. se u potunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati zlouporabom ili korištenjem Software-a protivno pozitivnim zakonima i podzakonskim aktima RH, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj drugoj trećoj strani vezano za zlouporabu ili korištenje protivno pozitivnim zakonima i podzakonskim aktima RH.

9) PREKID: Bez narušavanja bilo kojih drugih prava, društvo Fornax d.o.o. može odmah prekinuti ovaj EULA ukoliko ne ispunite bilo koji od njegovih odredbi i uvjeta. U tom slučaju,morate uništiti sve kopije Softwarea i sve njegove dijelove. Društvo Fornax d.o.o. zadržava pravo, s najavom ili bez nje, prestati sa aktualiziranjem, nadogradnjom ili dopunom usluga koje su Vam pružene ili dane na raspolaganje upotrebom Softwarea.

10) PRAVA TREĆIH OSOBA: Stranka koja nije stranka u ovom EULA ne samo da nema prava prema zakonima koji se odnose na prava trećih osoba pozivati se na ili primjenjivati bilo koji propis/uvjet ovog EULA, nego nema niti utjecaja na nijedno pravo ili pravno sredstvo treće osobe koje postoji ili je važeće izvan tako primjenjivih zakona.

11) CJELOKUPNI UGOVOR: Ovaj EULA (uključujući bilo koji dodatak ili dopunu koja može biti dostavljena zajedno sa Softwareom) plus ograničeno jamstvo, kao i bilo koje druge odredbe i uvjete, ukoliko su primjenjivi, čine cjelokupni ugovor između Vas i društva Fornax d.o.o. koji se odnosi na Software i usluge podrške (ukoliko ih ima) i oni zamjenjuju sve prethodne ili istodobne usmene ili pismene dogovore, ponude i zastupanja koja se odnose na Software ili neki drugi predmet na koji se odnosi ovaj EULA. Ukoliko je bilo koja od odredbi ovog EULA nevažeća, neispravna, neprimjenjiva ili ilegalna, u potpunosti će biti primijenjene druge odredbe.

12) ZAKONSKE ODREDBE: Ovaj EULA i svi sporovi povezani s njim ili u vezi sa korištenjem Softwarea ili zbog drugih razloga, podliježu hrvatskim zakonima. Svi sporovi proizašli iz ovog EULA bit će riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, koji će imati isključivu nadležnost u vezi s takvim sporovima.

13) ZAŠTITA PRIVATNOSTI: Sastavni dio ovih općih uvjeta je i Izjava o privatnosti koju možete pronaći ovdje

Ukoliko imate nekih pitanja u vezi s ovim EULA ili želite kontaktirati društvo Fornax d.o.o. iz bilokojeg razloga, molimo Vas posjetite našu internet stranicu http://www.fiskalneblagajne.info/